DETAIL DRAŽBY

OPĚTOVNÁ DRAŽBA ZPEVNĚNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE EVIDOVANÉ V KN JAKO ZAHRADA


Číslo jednací: 1498/13
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená opětovná
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 29.09.2020, 11:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 2.000.000 Kč
Jistota: 300.000 Kč
Nejnižší podání: 1.000.000 Kč
Okres: Brno-venkov
Popis:
Oceňovaný pozemek p.č. 296/2 - zahrada se nachází na severovýchodním okraji zastavěné části obce Želešice v místě nedávné výstavby nových rodinných domů.
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada je ve skutečnosti komunikací, Meruňkovou ulicí, s povrchem z betonové zámkové dlažby vedoucí mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla vybudována v rámci realizace výstavby 13 rodinných domů - Sádky II - za účelem přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél Meruňkové ulice. V pasportu komunikací obce je vedena jako „místní komunikace”.

V rámci předmětné exekuce bylo zjištěno, že z věcných břemen, výměnků a nájemních, pachtovních či předkupních práv, která prodejem v dražbě nezaniknou (ust. § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.), bylo soudnímu exekutorovi oznámeno 8 věcných břemen chůze a jízdy (tak, jak jsou uvedená ve výroku II. tohoto usnesení), přičemž tři věcná břemena jsou zřízena na základě smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi povinným jako vlastníkem nemovitosti a oprávněnými z věcného břemene a šest věcných břemen je zřízeno na základě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov.
Dražený pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, je ve skutečnosti místní komunikací s povrchem z betonové zámkové dlažby, která vede mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla vybudována v rámci realizace výstavby třinácti rodinných domů – Sádky II, a to za účelem zajištění
přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél ulice Meruňková. Existující věcná břemena oceňovaný pozemek nikterak vlastníka neomezují, neboť jsou to sice právní závady, ale zřízené v souladu s účelem, pro který byla komunikace na draženém pozemku vybudována.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (465 kB)
» Znalecký posudek (1.59 MB)