ČASTÉ DOTAZY

Co úřad exekutora dělá?

- poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu
- provádění autorizované konverze dokumentů dle zák č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- sepis exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci
- exekuce v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Co může úřad exekutora zajistit?

- rychlé a důrazné vymáhání pohledávek po celém území České republiky
- efektivní a korektní vymáhání v rámci jednotlivých způsobů exekuce
- důsledné zjišťování a zajišťování majetku povinných
- poměrně vysoké procento úspěšnosti při vymáhání
- individuální přístup a spolupráce s oprávněným, možnost vymáhání na “klíč“
- pravidelné přehledy výsledků pro oprávněné, případně vzdálený přístup do systému exekutora (ve vztahu k exekučním spisům daného oprávněného)
- okamžitý převod vymožených prostředků oprávněným

Úhrada úkonů

- za podání návrhu neplatí oprávněný žádné soudní poplatky
- v rámci vymáhání pohledávky hradí náklady exekuce oprávněnému a exekutorovi zásadně povinný,
- výši a způsob stanovení odměny exekutora upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb.
- výše odměny exekutora za sepis exekutorských zápisů je shodná jako u notáře

Jak postupovat při podání exekučního návrhu

- exekuční návrh lze podat poštou nebo osobně na adresu exekutorského úřadu s označením jména, příjmení a sídla exekutora
- je nutno mít pravomocný a vykonatelný exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodnutí rozhodce, jiné vykonatelné rozhodnutí, schválený smír atd.).

Formulář exekučního návrhu je k dispozici v záložce "ke stažení".